X-border Art Biennial
 Luleå · Rovaniemi · Severomorsk
 June 19 – October 6, 2013
Luleå, Sweden
Rovaniemi, Finland
Severomorsk, Russia

Om X-border · Tietoa X-Borderista · если x-border · About X-border

Om X-border

Världens nordligaste internationella konstbiennal, Luleå Art Biennial expanderar år 2013 till X-Border Art Biennial. Vi vill låta världens konstnärer utforska och belysa frågor om gränser, identitet, kulturell mångfald och kunskap i en tid av globalisering.

Biennalen tar plats i Luleå (Sverige) Rovaniemi (Finland) och Severomorsk (Ryssland) mellan den 19 juni och 6 oktober 2013. De inbjudna konstnärerna kommer att visa verk i en av de tre städerna samtidigt som det kommer att produceras verk som sträcker sig över landsgränserna. För att lyfta fram intressanta frågeställningar och tankar som väcks i relation till biennalen anordnas seminarier och talks under utställningsperioden.

Organisation

X-Border Art Biennial är ett samarbete mellan Lapplands universitet, Rovaniemi, Finland, Centrum för sociokulturella teknologier, Severomorsk, Ryssland och Luleå konstbiennal / Kilen Art Group, Luleå, Sverige. Biennalen är en del av projektet New Horizon som leds av Norrbottens läns landsting.

Finansiärer

Europeiska unionen inom programmet Kolarctic ENPI CBC, Luleå Kommun, Kulturrådet, Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Norrbotten, Lapplands förbund, Fakulteten för konst och design vid Lapplands universitet och Centrum för sociokulturella teknologier, Severomorsk.

Tietoa X-Borderista

Maailman pohjoisin kansainvälinen taidebiennaali, Luleå Art Biennial, laajenee vuonna 2013 X-Border biennaaliksi. Haluamme taiteilijoiden tutkivan ja kuvaavan kysymyksiä, jotka liittyvät rajoihin, identiteettiin, kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja tietoon globalisaation aikakaudelle.

Biennaali Toteutuu Biennaali toteutuu Luulajassa Ruotsissa, Rovaniemellä Suomessa ja Severomorskissa Venäjällä 19.6–6.10.2013. Kutsutut taiteilijat esittävät teoksiaan yhdessä näistä kolmesta kaupungista samanaikaisesti, kun teoksia tuotetaan yli valtioiden rajojen. Seminaareja ja puheita järjestetään näyttelyn aikana mielenkiintoisten ilmiöiden ja biennaalin tuottamien ajatusten esiin nostamiseksi.

Organisaatio

The X-Border taidebiennaalin ovat toteuttaneet yhteistyössä Lapin yliopisto (Rovaniemi, Suomi), Sosiokulttuuristen teknologioiden keskus Severomorskin suljetun alueen hallintokunnassa (Venäjä) ja Luleå Art Biennial / Kilen Art Group (Luulaja, Ruotsi).

Rahoittajat

Euroopan Unionin ohjelma Kolarctic ENPI CBC, Luulajan kaupunki, Ruotsin taidetoimikunta, Norrbottenin läänin maakäräjätl, Norrbottenin alueen aluehallinto, Lapin liitto, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Severomorskin suljetun alueen kunnallishallinto.

если x-border

Самая северная в мире международная художественная биеннале Арт-биеннале Лулео в 2013 году расширяется и меняет свое название на X-Border арт-биеннале.

мы хотим дать возможность художникам всего мира исследовать и осветить проблемы границ, самобытности, культурного разнообразия и познания в эпоху глобализации. Биеннале будет проходить в Лулео (Швеция), Рованиеми (Финляндия) и Североморске (Россия) в период с 19 июня по 6 октября 2013 года. Приглашенные художники представят свои работы одновременно в одном из трех городов, поскольку работы созданы с целью пересечения национальных границ. для того, чтобы выявить интересные вопросы и мысли, связанные с с биеннале, будут организованы семинары и беседы в период проведения выставки.

организация

Арт-биеннале X-Border организована при сотрудничестве Университета Лапландии в Рованиеми (Финляндия), Центра социо-культурных технологий ЗАТО г. Североморск (Россия) и Лулео арт-биеннале /Kilen Art Group (Лулео, Швеция).

спонсоры

Коларктик ЕИСП (Европейский инсрумент соседства и партнерства – европейская программа внешних связей, которая содействует развитию трансграничного сотрудничества между Россией, Финляндией и Норвегией), город Лулео, Совет по искусствам Швеции, региональное правительство Норрботтена, факультет искусства и дизайна Университета Лапландии, Центр социо-культурных технологий город Североморск.

About X-border

The world’s northernmost international art biennial, the Luleå Art Biennial, is expanding in 2013 to the X-Border Art Biennial. We want to allow the world’s artists to explore and illuminate questions about boundaries, identity, cultural diversity and knowledge in a time of globalisation.

The biennial will take place in Luleå (Sweden), Rovaniemi (Finland) and Severomorsk (Russia) between June 19 and October 6, 2013. The invited artists will show works in one of the three cities at the same time as works are produced that transcend national borders. In order to bring out interesting issues and thoughts generated in connection with the biennial, seminars and talks will be arranged during the exhibition period.

Organization

The X-Border Art Biennial is a cooperation between University of Lapland, Rovaniemi, Finland; The center of socio-cultural technologies of Municipal formation of the closed administrative territorial formation of the town of Severomorsk, Russia and Luleå Art Biennial / Kilen Art Group, Luleå, Sweden. The Biennial is part of the New Horizons Project managed by Norrbottens County Council.

Funders

European Union within the program Kolarctic ENPI CBC, City of Luleå, Swedish Arts Council, Norrbotten County Council, Regional Administration of Norrbotten Region, Regional Council of Lapland, Faculty of Art and Design in University of Lapland and Municipal formation of the closed administrative territorial formation of the town of Severomorsk.


Konstnärer · Taiteilijat · художники · Artists

Artists


Kontakt · yhteydenotto · связаться · Contact

Kontakt

Yhteydenotto

связаться

Contact

Contact
+46 (0)920 15620
mail@x-border.info
Luleå
Dan Lestander, Kilen Art Group
Kronan H5, 974 42 Luleå, Sweden
Rovaniemi
Maria Huhmarniemi / Leila Lipiäinen, University of Lapland
X-Border Art Biennial, PL 122, 96101 Rovaniemi, Finland
Severomorsk
Olga Shevchenko, The center of socio-cultural technologies
Administration of Severomorsk, Lomonosov Str. 4, 184604 Severomorsk, Russia
Curators of X-Border Art Biennial
Anatoly Sergienko, Russia, Christina Sikström, Sweden, Dragana Vujanovic, Sweden, Dan Lestander, Sweden, Esa Meltaus, Finland, Ivan Voron, Russia, Pilvi Keto, Finland, Svetlana Pavlova, Russia, Tom Engblom, Finland
Advisory board
Iris Müller Westermann, Moderna museet, Stockholm
Luis Perez-Oramas, Bienal de Sao Paulo
In cooperation with
The City Art Hall in Luleå and Norrbottens Regional Museum and the Artists Association of Lapland
Graphic and webdesign
Facebook
Press files
Subscribe to the newsletter